Mijają dni, miesiące, lata.. (30.12.2019 - 10.01.2020)

Cel ogólny:
poszerzenie wiadomości na temat różnorodnych zegarów i urządzeń służących do odmierzania czasu

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:
 1. dostrzeganie rytmu i stałego następstwa dni i nocy
 2. zapoznanie z nazwami miesięcy 
 3. dokonuje analizy i syntezy sylabowej wyrazów 
 4. kształtowanie spostrzegawczości podczas obserwacji, wyciąganie wniosków 
 5. segregowanie przedmiotów ze względu na ich położenie w czasie (przeszłość, teraźniejszość, przyszłość) 
 6. zapoznanie ze stałością następstw dni tygodnia
 7. wyrażanie swoich wyobrażeń za pomocą ekspresji plastycznej
 8. zapoznanie dzieci z różnymi sposobami mierzenia czasu
 9. doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej
Współpraca z rodzicami:
 1. utrwalanie stosunków czasowych w obrębie dni tygodnia
 2. bogacenie słownictwa związanego z czasem