Moja rodzina, moja miejscowość, moja Ojczyzna. (29.10–09.11)

Cel ogólny: Rozumienie przynależności narodowej, kształtowanie umiejętności dostrzegania piękna i oryginalności swojego regionu i kraju.

Zadania wychowawczo–dydaktyczne:
  • Kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty, jaką jest rodzina.
  • Doskonalenie umiejętności tworzenia drzewa genealogicznego swojej rodziny.
  • Poznawanie i rozpoznawanie najbliższego środowiska.
  • Rozpoznawanie symboli narodowych.
  • Kształtowanie postaw patriotycznych.
  • Wyzwalanie i rozwijanie różnych sposobów ekspresji twórczej.
  • Poznawanie elementów strojów ludowych charakterystycznych dla swojego regionu
Współpraca z rodzicami:
  • Dostosowywanie ubrań do panującej aury.
  • Kontakty z rodzicami wynikające z bieżących potrzeb dzieci, rodziców i nauczycielek
  • Pomoc w gromadzeniu materiałów dydaktycznych